Close

Otrzymaj wycenę

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

Skontaktuj się 85 733 9000
Close
Arrow

Wróć

Prześlij pliki i podaj swoje dane

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

100 mm

wysokość

300 mm

wysokość

600 mm

wysokość

Close
Arrow

Wróć

Dowiedz się więcej

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.
  Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

  Skontaktuj się 85 733 9000

  Jesteśmy beneficjentem programów UE

   


  PROJEKTY REALIZOWANE


   

  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0397/22-00 zawartą w dniu 03.11.2022 r. realizuje projekt
  nr WND-RPPD.01.03.00-20-0397/22

  pn. „Wzrost konkurencyjności Technology Applied Sp. z o.o. poprzez dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego i wprowadzenie innowacji”

  dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności Technology Applied Sp. z o.o. w Polsce i za granicą poprzez dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
  i wprowadzenie innowacji. Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej, będącej wynikiem prac B+R.

  Wartość projektu: 4 842 678,25 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 2 362 282,07 zł

   

   

   


  PROJEKTY ZREALIZOWANE


   

  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-20-0019/22-00 zawartą w dniu 22.08.2022 r. realizuje projekt

  pn. „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa”

  dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj. wynagrodzeń personelu zaangażowanego
  w prace projektowe.

  Budżet projektu: 23 250,00 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 23 250,00 zł

   


   

  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2505/20-00 zawartą w dniu 20.01.2021 r. realizuje projekt
  nr WND-RPPD.01.04.01-20-2505/20

  pn. „Przygotowanie usługi doradczej w zakresie modeli biznesowych i planów komercyjnych firmy Technology Applied Sp. z o.o.”

  dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

  Wartość projektu: 60 516,00 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 41 820,00 zł

   

   


   

  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2506/20-00 zawartą w dniu 20.01.2021 r. realizuje projekt
  nr WND-RPPD.01.04.01-20-2506/20


  pn. „Przygotowanie usługi doradczej z zakresu planu usieciowienia usług firmy Technology Applied Sp. z o.o.”

  dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

  Wartość projektu: 60 762,00 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 41 990,00 zł

   

   


   

  Technology Applied Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr POIR.02.01.00-00-0244/16 pn. „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii druku addytywnego oraz wzornictwa przemysłowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

  Celem ogólnym realizacji projektu jest stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie prototypowania i prac rozwojowych w zakresie tworzenia wzorów użytkowych w oparciu o techniki druku addytywnego. W ramach centrum prowadzone będą również badania przemysłowe dotyczące optymalizacji i rozwoju technologii druku 3D, zastosowania nowych sposobów produkcji, materiałów oraz procedur.

  W ramach projektu zostanie nabyta infrastruktura laboratoryjna – 11 szt. środków trwałych oraz 4 szt. wartości niematerialnych i prawnych – licencji na oprogramowanie. Zostaną również nabyte usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu (od jednostek naukowo-badawczych).

  W ramach projektu przewidziano realizację 4 głównych projektów badawczo-rozwojowych w trakcie realizacji projektu i kolejnych 6 w okresie realizacji projektu.

  Rezultatem projektu będzie również nawiązana w sposób formalny współpraca z uczelniami, podmiotami gospodarczymi z sektora MŚP oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest m.in. wspieranie rozwoju wzornictwa w Polsce

  Wartość projektu: 3 253 515,44 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 791 594,15 PLN

  Wynajem magazynów i innych powierzchni użytkowych w Krakowie